Weksle

Historia weksli sięga aż do średniowiecza, aczkolwiek prawo wekslowe w Polsce zostało uregulowane dopiero w 1775 roku. To wtedy wprowadzono ogólnopaństwowe zasady. Obecnie wyróżniamy dwa rodzaje weksli: na zlecenie oraz imienne. Trasowanie tego dokumentu polega na tym, że wystawca staje się trasantem, który zobowiązuje się do zapłacenia ustalonej kwoty na rzecz trasata. Jeśli chcą Państwo odmówić zapłaty, należy sporządzić protest weksla u notariusza.

Prawo wekslowe w Polsce

Ogólnopaństwowe zasady obrotu wekslami zostały wprowadzone wraz z ustawą z dnia 28 kwietnia 1936 roku.

Weksel musi zawierać następujące informacje:

  • nazwa „weksel” umieszczona dokładnie w takim samym języku, w jakim dokument został sporządzony,
  • precyzyjnie określone polecenie zapłaty ustalonej kwoty,
  • nazwisko osoby płacącej,
  • termin i miejsce płatności,
  • nazwisko osoby odbierającej,
  • data i miejsce sporządzenia wekslu,
  • podpis wystawcy.

Czym jest protest weksla?

Protest weksla to zarówno dokument urzędowy, jak i czynność wykonywana przez kancelarię notarialną zgodnie z art. 85 i następnymi Ustawy Prawo Wekslowe. Polskie prawo przewiduje sytuację, kiedy to można dochodzić sumy wekslowej od poprzedników posiadacza dokumentu. Stosownie do treści ustawy należy także dochodzić świadczeń ubocznych od osób podpisanych na dokumencie w przypadku odmowy przyjęcia weksla lub innych okoliczności, które jednoznacznie uniemożliwiają zapłaty. Każdy protest jest wpisywany przez notariusza do repertorium P, które prowadzi się wyłącznie dla protestów. W przypadku wyrażenia woli zapłaty przez dłużnika rejent musi odebrać zapłatę i wystawić pokwitowanie.