Intercyza

Umowa, która reguluje kwestie majątkowe między małżonkami lub osobami dopiero planującymi wstąpić w związek małżeński, jest nazywana intercyzą, czyli umową majątkową małżeńską. Jeśli taki dokument nie zostanie sporządzony, wraz z zawarciem małżeństwa małżonkowie zostają automatycznie połączeni ustawową wspólnością majątkową. Intercyza to szansa na prawomocne wprowadzenie indywidualnego majątkowego ustroju małżeńskiego.

Polskie prawo przewiduje następujące rodzaje ustroju małżeńskiego:

  • ograniczona wspólność majątkowa,
  • rozszerzona wspólność majątkowa,
  • rozdzielność majątkowa,
  • rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków.

Intercyza może być zawarta zarówno przed zawarciem związku, jak i w trakcie małżeństwa. Polskie prawo wyklucza sporządzenie dokumentu z mocą wsteczną. Wbrew obiegowej opinii intercyza nie jest aktem prawnym, który na zawsze zdeterminuje życie małżeństwa. Małżonkowie mogą w każdej chwili zmienić lub rozwiązać umowę majątkową. Intercyza to bardzo popularne zabezpieczenie majątku jednej ze strony w przypadku pojawienia się długów małżonka lub narzeczonego.

Jak wygląda sporządzenie intercyzy u notariusza?

Aby intercyza spełniała wszystkie warunki formalne, obie strony umowy muszą stawić się w kancelarii notarialnej. Małżonkowie czy narzeczeni muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełną zgodę co do warunków podpisania umowy majątkowej małżeńskiej. Notariusz jest zobowiązany do sprawdzenia tożsamości każdej ze stron, wobec czego koniecznie należy zabrać ze sobą dowód osobisty. Jeśli intercyza jest sporządzana już po zawarciu małżeństwa, trzeba przedstawić rejentowi skrócone akty małżeństwa. Dokument traci swoją ważność, jeśli narzeczeni zrezygnują ze wstąpienia w związek małżeński.